“Mbështetje për kompanitë mikro në turizëm për marketingun digjital dhe promovimin online”.

EBRD

Që prej muajit janar Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, me financim të Bashkimit Evropian dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, ka nisur projektin “Mbështetje për kompanitë mikro në turizëm për marketingun digjital dhe promovimin online”.

Objektivi kryesor i këtij projekti është përmirësimi i performancës së tregut të kompanive mikro, që operojnë në 5 rajone të Shqipërisë të cilat mbulohen nga Programi i Turizmit. Falë këtij programi është mundësuar ky aktivitet i cili ofron mbështetje për bizneset mikro në turizëm për zhvillimin e instrumentave ose platformave online me qëllim rritjen e vizibilitetit dhe shitjeve.

Ky projekt u implementua nga BERZH – Këshilla për Bizneset e Vogla në Shqipëri me fondet e Bashkimit Evropian European Union in Albania, në kuadër të Programit të Turizmit për Zhvillimin Ekonomik Lokal në Shqipëri”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Translate »